REAKCJA NA KRYZYS DOTYCZĄCY WODY W GMINIE DYWITY

W związku z powtarzającymi się w gminie Dywity sytuacjami kryzysowymi związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną, w trosce o mieszkańców, czworo radnych naszej gminy złożyło dzisiaj wniosek o zwołanie w tej sprawie specjalnej sesji Rady Gminy Dywity. Czekamy na wyznaczenie terminu sesji przez panią Przewodniczącą Rady Gminy Dywity.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Wójta o stanie infrastruktury dostarczającej wodę mieszkańcom gminy Dywity.
a) omówienie wszystkich wykorzystywanych (własnych i innych) ujęć wody w gminie Dywity ze szczególnym uwzględnieniem:
• wymiany oraz czyszczenia filtrów w każdej pompie
• w których ujęciach wody znajdują się stacje uzdatniania
• konserwacja urządzeń w ujęciach wodnych
• kiedy przeprowadzano badania wody i z jakim wynikiem
• obsługa sieci wodociągowej (firma)
3. Informacja Wójta w sprawie reagowania Urzędu Gminy Dywity na sytuacje kryzysowe, związane z problemem stanu przydatności wody do spożycia w ostatnim okresie.
a) system powiadamiania społeczeństwa o sytuacjach kryzysowych
b) umowy, porozumienia związane ze sprzętem i obsługą zdarzeń kryzysowych związanych z wodą
c) obsługa ludności podczas zagrożeń związanych z wodą oraz działalność Zespołu ds. Kryzysowych
4. Przedstawienie przez Wójta informacji o polityce rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej w Gminie Dywity
5. Zakończenie obrad

Wniosek czworo radnych o sesję nadzwyczajną