Henryk Pach

W Różnowie mieszkam od 2000 roku.
Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także magistrem psychologii i pedagogiki.
Mimo, że wciąż pozostaję czynny zawodowo, od lat inicjuję różne działania charytatywne i prospołeczne na terenie gminy, powiatu, a nawet województwa.
Jestem prezesem Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby, autorem programów promujących bezpieczeństwo, m.in. organizatorem corocznego festynu „Bezpieczne Wakacje”. Jako wielki pasjonat sportu, zachęcam mieszkańców gminy do aktywnego wypoczynku – m.in. akcjami Niedzielny Fit czy Kilometry Pomocy Michelin. Moje akcje charytatywne adresowane są zarówno do ludzi (pomoc imigrantom z Ukrainy) czy akcje oddawania krwi, jak i zwierząt (akcja zbierania karmy i kocy dla schroniska w Tomarynach). W moich działaniach społecznych zawsze mogę liczyć na wsparcie żony Kasi oraz dwóch dorosłych synów.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Jako wójt gminy Dywity, chcę przede wszystkim otworzyć się na głosy jej mieszkańców.
Wśród moich priorytetów na pewno jest szeroko pojęte bezpieczeństwo, czyli drogi (poprawa nawierzchni i przepustowości), woda (głębsze odwierty i stacje uzdatniania wody), a także integracja społeczna, abyśmy wzajemnie dbali o swój dobrostan.
Mieszkańcom gminy gwarantuję, że wszelkie prace i wydatki urzędu będą jawne, sesje rady dostępne również online, przepływ informacji sprawny i rzetelny. Niech urząd wreszcie otworzy się na tych, którzy swoim głosem w wyborach pokładają wiarę w dobrego gospodarza.

Grażyna Binek – Okręg nr 14

Mieszkam w Różnowie od 2011 roku.  Do 2013 byłam przedsiębiorcą, ale musiałam zrezygnować z pracy zarobkowej, aby zaopiekować się  niepełnosprawną córką. Czynnie uczestniczę w życiu społeczności lokalnej – angażuje się w działania Stowarzyszenia Warmińska Wieś w Rożnowie, od kilku lat jestem w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Dywitach. Uczestniczyłam w dyskusji nad modernizacją i rozbudową szkoły, co zaowocowało zmianą w projekcie budowy sali gimnastycznej i rozszerzeniem go o dodatkową salę do ćwiczeń. W  2017 roku zorganizowałam otwarte głosowanie nad wyborem patrona szkoły podstawowej w Dywitach. Wspólnie z uczniami i uczennicami oraz nauczycielami zaprezentowałam Radzie Gminy Dywity wniosek o wybór patronki Szkole Podstawowej w Dywitach . 3 września 2018 roku w imieniu Rady Rodziców i fundatorów przekazałam szkole nowy sztandar, na którym jest imię naszej patronki Marii Zientary Malewskiej. 12 września 2018 roku zorganizowałam grupie najstarszych uczniów szkoły w Dywitach wycieczkę do Warszawy i Sejmu RP.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Energię i rzetelną pracę.. Uwagę kobiety na potrzeby i pomysły Mieszkanek i Mieszkańców, tych dorosłych i tych młodszych. Bardzo cenię i widzę potencjał w organizacjach pozarządowych działających w naszym kraju i gminie. Uważam, że dorosłym, młodzieży i dzieciom należy stwarzać możliwości zdobywania kompetencji, rozwijania pasji i osobowości nie tylko w ramach codziennego życia i obowiązków, ale również poprzez społeczną integrację i atrakcyjne spędzaniu czasu. Życzliwość, współpraca i dobre relacje między ludźmi stanowią o naszym bezpieczeństwie i komforcie życia. Cenna jest dla mnie przyroda. Czyste tereny zielone, nasze wsie, woda, powietrze, a w tym My. Jesteśmy małą wspólnotą, w której każdy mieszkaniec powinien mieć realny wpływ na rozwój Różnowa i gminy Dywity , mieć poczucie, że coś od niego zależy. Uważam, że drzwi do Urzędu Gminy powinny być otwarte dla Mieszkańców i Mieszkanek , a wybrani radni gotowi do spotkań i rozmów.

Zbigniew Andrzej Glezman – Okręg nr 4

Od 2002 roku mieszkam z rodziną w Ługwałdzie. Jestem założycielem i liderem Stowarzyszenia Ługwałd. Jako prezes stowarzyszenia od lat z powodzeniem działam na rzecz lokalnej społeczności. Poza działalnością lokalną mam na koncie dwie kadencje radnego gminy Dywity. Jestem niezależny, dbam o dobro mieszkańców gminy Dywity. Aktywnie działam w Grupie Odnowy Wsi Ługwałd, pełnię też funkcję sądowego kuratora społecznego. Zawodowo pracuję na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego w ARiMR.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

W moim dorobku jest wiele przedsięwzięć i aktywności. Jestem zawsze dostępny dla potrzebujących
i staram się nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona kluczowa i niezbędna.

Urszula Ignasiewicz – Okręg nr 8

Od urodzenia mieszkam w Gradkach. Jestem wdową, mam troje dorosłych dzieci – dwie córki oraz syna. Przed pójściem na emeryturę, pracowałam jako księgowa w rolnictwie, budżetówce, meblarstwie i handlu. Obecnie mam czas na aktywność – spotykam się z mieszkańcami, uczestniczę w pracach na rzecz miejscowości, lubię pracę na działce oraz zwiedzam okolice bliższe i dalsze, podróżuję i poznaję świat. Gromadzę też materiały i wiedzę konieczną do stworzenia drzewa genealogicznego.
Od 2014 roku jestem radną. Pracuję w komisji budżetu oraz rewizyjnej. Moim sukcesem jest dokończenie modernizacji drogi Gradki-Tuławki.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Chciałabym zająć się modernizacją drogi Frączki-Gradki, położeniem nawierzchni bitumicznej w Nowych Włókach, naprawą dróg gminnych, uzupełnieniem oświetlenia, odwodnieniem boiska we Frączkach, ogrzaniem świetlic i wydłużeniem trasy komunikacji publicznej oraz zwiększeniem częstotliwości kursów autobusów MPK.

Ryszard Jastrzębski – Okręg nr 13

Mieszkam z Mykach, mam żonę, dwóch synów i córkę.
Zostałem strażakiem, chociaż mam wyższe wykształcenie pedagogiczne.
Pracę zacząłem od szeregowego strażaka, a na emeryturę odszedłem ze stanowiska naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Byłem również płetwonurkiem, instruktorem szkolącym nowoprzyjętych adeptów pożarnictwa, dyżurnym operacyjnym przyjmującym zgłoszenia i dysponującym jednostki do akcji ratowniczych.
W ciągu 22 lat trudnej służby, moje działanie nakierowane były na pomoc innym ludziom. Zostało mi to do dzisiaj. Będąc na emeryturze, działam w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieźlinach. Obecnie pełnię funkcję Komendanta Gminnego OSP gminy Dywity .

CO MOGĘ DAĆ GMINIE?

Część ludzi patrzy na nas – strażaków – z pewnym niedowierzaniem, jak na „maniaków”, którym jeszcze chce się robić coś pożytecznego dla innych, kosztem własnego wolnego czasu.

Mam nadzieję, że będę mógł wciąż być „pożytecznym maniakiem”, zarówno jako strażak, a jeśli Wyborcy pozwolą, również, jako radny gminy Dywity.

Andrzej Kuchciński – Okręg nr 12

Mimo, że mam status emeryta, nadal pracuję jako projektant. Od 25 lat związany jestem z gminą Dywity, a od 15 lat mieszkam w Kieźlinach. Należę do współinicjatorów komitetu budowy uzbrojenia technicznego, oświetlenia części ulicy Domagały, którego jestem przewodniczącym. Pasjonuje mnie żeglarstwo i modelarstwo kolejowe.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Jako radny chcę się zajmować budową nowego uzbrojenia technicznego, ulic i oświetlenia na terenie okręgu, z którego kandyduję, a także całej Gminy Dywity.

Magdalena Marta Kilkowska – Okręg nr 15

Od urodzenia związana jestem z gminą Dywity, pochodzę z Kieźlin, a od 9 lat mieszkam z mężem i córką w Różnowie. Z wykształcenia i pasji jestem inżynierem gospodarki przestrzennej. Fascynuje mnie planowanie i zagospodarowywanie przestrzeni oraz możliwości, jakie daje mądre i zrównoważone kształtowanie otaczających nas terenów.

Lubię aktywnie spędzać czas – podróże po Polsce, spacery z psem, fitness i Nordic Walking.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Swój czas, otwartość i niezależność. Chcę poprawić komunikację pomiędzy urzędem gminy a mieszkańcami i stać się ich łącznikiem.

Jako radna chciałabym zajmować się tym, na czym znam się najlepiej – przestrzeń, infrastruktura, nieruchomości. Razem z mieszkańcami będę wspomagać dobre pomysły i szukać rozwiązań, które nam wszystkim ułatwią codzienne życie: rozbudowa oświetlenia i dróg osiedlowych, poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, realizacja planów budowy świetlicy wiejskiej.

Bogdan Rudnicki – Okręg nr 10

W Słupach mieszkam od ponad 25 lat, zawodowo jestem żołnierzem, prywatnie mężem i ojcem, a z zamiłowania społecznikiem.
Od 2012 roku realizuje się jako wiceprezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Brzoza” w Słupach oraz prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działającego przy 5. krr.
Od 6 lat jestem też sołtysem. Przez ten czas udało mi się wiele zmienić w Słupach, od spraw drobnych i codziennych jak zagospodarowanie oraz modernizacja terenów i obiektów sołeckich, dbanie o estetykę i wizerunek wsi, organizacja imprez, spotkań i zajęć dla mieszkańców, po te znacznie większe i ważniejsze, do których mogę zaliczyć ustawienie nowych latarni, wykup i remont świetlicy wiejskiej, doprowadzenie do popisania przez gminę umowy na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej czy zaplanowania środków finansowych na remonty dróg lokalnych.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE?

Jako radny będę dążył do realizacji podstawowych inwestycjach poprawiających jakość życia w naszej gminie, takich jak naprawa i remonty dróg, rozbudowa oświetlenia, budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Swoje działania skupię również na poprawie dialogu pomiędzy urzędem, a mieszkańcami, w tym lepszym i szybszym przepływie informacji. Postaram się także, aby głos sołtysa, rady sołeckiej i lokalnych liderów był bardziej słyszalny w gminie, gdyż to oni najlepiej znają problemy i potrzeby swoich małych społeczności.

Stanisław Rulka – Okręg nr 9

Moja rodzina od czterech pokoleń mieszka w Bukwałdzie. 5 kadencji byłem sołtysem Bukwałdu, 2 kadencje radnym gminy i członkiem zarządu gminy. Jako radny doprowadziłem do utrzymania szkoły podstawowej w Bukwałdzie, dwukrotnie nasza wieś Bukwałd zdobyła 2. miejsce w konkursie wojewódzkim na czystą i piękną wieś, a także 1. miejsce w konkursie na diamencik Warmii i Mazur. W wielu gminnych konkursach nasza wieś zajmowała 1. miejsce.
Angażowałem się w życie gminy m.in. pracując w komitecie rodzicielskim, sponsorując wyposażenie szkoły, działając na rzecz ubogich i dotkniętych przez los ludzi. Za aktywny udział w życiu publicznym gminy otrzymałem wiele wyróżnień.

Obecnie biorę czynny udział w pracach związanych z budową oczyszczalni dla miejscowości Bukwałd i Barkweda, naprawą dróg gminnych i powiatowych, poprawą życia mieszkańców i udostępnieniem mieszkańcom kaplicy w Bukwałdzie.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Chcę zaangażować się w poprawę stanu dróg, rozwój turystyki na terenie gminy i wsparcie przedsiębiorczości.
Tematy, którymi się zajmę w pierwszej kolejności to kanalizacja sołectw Bukwałd i Barkweda, utrzymanie szkoły w Bukwałdzie, otwarcie kaplicy w Bukwałdzie, wprowadzenie i rozpowszechnienie karty seniora – uprawniającej do zniżek na aktywny wypoczynek, zakupy czy usługi na terenie gminy.

Maciej Ludwik Sikora – Okręg nr 5

Z wykształcenia jestem elektro-mechanikiem, elektronikiem i automatykiem.
Od ponad 20 lat prowadzę gospodarstwo rolne na terenie Różnowa, Gadów, Rozgit i Spręcowa.
W latach 1999-2002 zainicjowałem i doprowadziłem do wykonania w Różnowie sieci wodociągowych i sieci energetycznych z dwiema nowymi stacjami transformatorowymi.
Byłem również inicjatorem budowy sieci wodociągowej w Gadach, a w 2004 r. doprowadziłem do budowy sieci wodociągowej i sieci energetycznej w Rozgitach, co dało impuls do ponownego rozwoju wsi Rozgity, która obecnie liczy ponad 100 mieszkańców.
Obecnie jestem w radzie sołeckiej wsi Rozgity.
W wolnych chwilach zajmuję się wędkarstwem, żeglarstwem, jeżdżę na wycieczki rowerowe.
Jestem też melomanem, który konstruuje własne urządzenia audio (wzmacniacze lampowe).
Moją żoną jest Anna Lewońko – nauczycielka w szkole w Dywitach. Wspólnie mamy dwie córki – Martynę i Michalinę.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Chcę angażować się we wszelkie projekty poprawiające infrastrukturę, w szczególności jakość dróg w obrębie wsi Spręcowo, Sętal, Rozgity, Różnowo.
Chcę również stać na straży prawa i praworządności w relacjach urzędnik – mieszkaniec, z czym obecnie są bardzo duże problemy.

Damian Świniarski – Okręg nr 11

Od 4 roku życia mieszkam w Kieźlinach. Już jako nastolatek działałem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieźlinach. W 1992 roku wstąpiłem w szeregi Policji. Początkowo trafiłem do Oddziałów Prewencji Policji w Olsztynie, a w 2005 roku zostałem awansowany na stanowisko kierownika Referatu Operacyjno-Rozpoznawczego. Za zaangażowanie w likwidację przestępczości samochodowej zostałem odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego „Brązowym Krzyżem Zasługi”. Od 2011 roku jestem kierownikiem zespołu do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Komendzie Miejskiej Policji w Olszynie.
W 2014 roku, a następnie w 2017 r. kandydowałem na sołtysa Kieźlin. Od wyborów w kwietniu 2017 roku jestem członkiem rady sołeckiej w Kieźlinach, gdzie m.in. planujemy inwestycje i wydatki sołeckie, a także inicjujemy i wspieramy pomysły mieszkańców.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Moim priorytetem w działalności jest aktywizacja mieszkańców i poprawa estetyki wsi, a także, z racji zawodu, czuwanie nad szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców.

Karol Wierzbicki – Okręg nr 1

Jestem szczęśliwym mężem, tatą dwójki dzieci, a od 3 lat dumnym mieszkańcem Dywit i przedstawicielem osiedla domów szeregowych Royal w Dywitach. Pochodzę z Mrągowa i bliskie mi są problemy oraz wyzwania mniejszych miejscowości. Angażuję się w życie lokalnej społeczności, w tym między innymi Przedszkola Samorządowego w Dywitach, do którego uczęszcza mój syn. Z wykształcenia jestem nauczycielem, a z zamiłowania poetą i działaczem społecznym. Pracuję w branży szkoleniowej, gdzie od 9 lat zarządzam projektami i prowadzę szkolenia w zakresie poradnictwa zawodowego oraz kompetencji psychospołecznych na terenie całego kraju. W życiu zawodowym współpracuję z dziesiątkami instytucji z sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego na terenie całego kraju. Jestem także aktywnym członkiem Paktu Dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Wśród moich pasji znajdują się literatura, koszykówka, kabaret, kino, jestem także „łowcą konkursów”.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Gmina ma duży potencjał, którego nie wolno zaprzepaścić. Rozwój Dywit powinien zmierzać w szczególności w stronę poprawy infrastruktury dla dzieci oraz seniorów. Zależy mi na podniesieniu jakości życia społeczności lokalnej, którą współtworzę. Dywity powinny stawać się nowoczesne i otwarte na zmiany. Chętnie zajmę się pisaniem wniosków o dofinansowanie, ewaluacją i monitoringiem projektów. Moje mocne strony to kreatywność, odwaga, wysokie umiejętności interpersonalne oraz wrażliwość społeczna.

Lidia Orzechowska

Dywity – tu od trzech pokoleń mieszka moja rodzina. Dziadkowie Dokurno przybyli tu w 1946 roku i z tym miejscem związali dalsze życie – swoje i całej naszej rodziny. Jestem mężatką, mamą dwójki dzieci, od ponad 20 lat związana z bankowością. Moją pasją są góry i wspinaczka.
Od 2014 roku jestem radną. Mój główny cel pracy na rzecz gminy to bezpieczeństwo mieszkańców i dlatego pracowałam nad poprawą bezpieczeństwa na drodze numer 51.
Walczyłam o realizacje wszystkich wniosków, które kierowali do mnie mieszkańcy. Wiele z nich zostało zrealizowanych.

CO MOGĘ DAĆ GMINIE ?

Dywity są miejscem życia wielu mieszkańców, którzy tak jak ja i moja rodzina borykają się codziennie z problemami naszej wsi : brak chodników, brak dróg dojazdowych do naszych posesji, oświetlenia. Nasza wielka udręka to ogromy ruch na drodze 51 i codzienne zmaganie się z korkami. Ogromna ilość pojazdów to nie tylko korki ale także zanieczyszczenie powietrza i hałas. Pragnę poświęcić się pracy na rzecz lokalnej społeczności, aby znaleźć rozwiązania dla tych problemów.