Pozbawiono nas prawa do zwołania sesji w sprawie sytuacji kryzysowej dotyczącej wody w gminie Dywity.

Nasz wniosek złożony 07.11.2017 r., dotyczący zwołania sesji w sprawie sytuacji kryzysowych związanych z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Dywity w wodę, nie będzie skutkował sesją. Przewodnicząca Rady Gminy pani Sabina Robak nie zdecydowała się na zwołanie sesji, o czym poinformowała wnioskodawców na piśmie (skan pisma w załączeniu).

Sesja miała na celu skupienie się na jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania każdej gminy. Uzyskanie rzetelnych informacji o stanie infrastruktury gminnej jest kluczowym etapem planowania jej rozwoju. Przekaz ten – właśnie w formie dostępnej dla każdego mieszkańca sesji, wraz z opiniami fachowców w tym obszarze, miał posłużyć nie tylko Radzie Gminy Dywity, ale i Wójtowi, do analizy sytuacji oraz do planowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w celu zminimalizowania wystąpień sytuacji kryzysowych w przyszłości.

Liczymy na to, że odpowiedzi na pytania zawarte w proponowanym porządku obrad (które zostały przekazane wraz z naszym wnioskiem przewodniczącym komisji społecznej i inwestycji), zostaną udzielone.IMG_3555